Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
29. 5. 2020
Številka objave: 
430-1/2020-14
Rok oddaje: 
3.7.2020
Ura oddaje: 
do 10.00 na eJN
Status razpisa: 
ODPRT
Razpisna dokumentacija: 

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane

Datum: 29. 5. 2020

 

Povabilo k oddaji ponudbe


Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane (naročnik) na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vabi vse zainteresirane subjekte, da predložijo svoje pisne ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo v odprtem postopku oddaje javnega naročila s sklenitvijo okvirnih sporazumov »Sukcesivna dobava živil za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane

 

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

 

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 25. 6. 2020 do 10. ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 30. 6. 2020 do 16. ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

Vinko Zobec