Get Adobe Flash player
Domov
Splošni podatki
Datum Objave: 
4. 5. 2017; 31. 5. 2017
Številka objave: 
JN004744/2017-B01; popravek JN004744/2017-K01
Rok oddaje: 
12. 6. 2017
Ura oddaje: 
do 12. ure na naslov naročnika
Status razpisa: 
POTEKEL

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane

Datum: 31. 5. 2017

Številka: 430-1/2017/6

 

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

 

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane (naročnik) na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; ZJN-3) vabi vse zainteresirane subjekte, da predložijo svoje pisne ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo v odprtem postopku oddaje javnega naročila s sklenitvijo okvirnih sporazumov »Sukcesivna dobava živil za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane

 

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 4. 5. 2017 pod št. JN004744/2017-B01, popravek pa 31. 5. 2017 pod številko JN004744/2017-K01.

 

 

Dodatne informacije lahko zahtevate izključno preko Portala javnih naročil do 29. 5. 2017 do 10. ure.

 Sestanka s ponudniki ne bo.

 Variantne ponudbe ali ponudbe z opcijami niso zahtevane in niso dovoljene.

 Javno naročilo ni pridržano.

 Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 12. 6. 2017 do 12. ure na naslov naročnika oz. bodo do tega dne in ure oddane v tajništvu naročnika.

 Javno odpiranje ponudb bo 12. 6. 2017 ob 13. uri v pisarni ravnateljice.

 Vsaka uporaba moškega spola v besedilu te razpisne dokumentacije se enakovredno šteje za oba spola.

 

Ravnateljica:

mag. Francka Mravlje