Get Adobe Flash player
Domov

POSLANSTVO

 

Poslanstvo osnovne šole je vzgoja in izobraževanje otrok in mladine v skladu z javnoveljavnim programom.

 

VIZIJA

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane bo učencem posredovala temeljna, uporabna in vseživljenjska znanja.

Ustvarjala bo takšna učna okolja, v katerih bodo učenci razvijali veselje do učenja in dela ter pozitiven odnos do življenja, sodelovanja, spoštovanja in strpnosti v medsebojnih odnosih.

 

Staršem bo ponujala različne oblike sodelovanja in skupaj z njimi iskala odgovore na vzgojna in izobraževalna vprašanja.

 

Skozi raznovrstne dejavnosti se bo povezovala z okoljem in razvijala občutek pripadnosti in ekološko naravnanost mladih.

 

 

CILJI

Do leta 2024 si bomo zaposleni prizadevali uresničiti naslednje cilje:

 1. Večina učiteljev obvlada in vključuje elemente  Formativnega spremljanja v pedagoški proces.
 2. Vključitev podjetnosti (kot osebnostne naravnanosti) v dejavnosti za doseganje učnih ciljev (cilj ZoOŠ) v     2. in 3. VIO.
 3. Posodobitev sodelovanja s starši (seznanjanje z načini dela v šoli, skupne GU z učenci, partnerski odnos).
 4. Razvijanje in izvajanje različnih oblik dela z nadarjenimi učenci.
 5. Udejanjanje pozitivne delovne in življenjske klime v šoli.
 6. Sprotno preverjanje doseganja ciljev (realizacijo zastavljenih nalog).

 

Osrednje naloge v šolskem letu 2019/20

 1. Poglabljanje aktivne vloge učencev v vseh fazah pouka z uporabo elementov Formativnega spremljanja       (akcijsko raziskovanje in dokazi).
 2. Vključevanje podjetnosti v pedagoški proces (razvijanje sposobnosti za uresničitev lastnih zamisli,               inovativnost, sposobnost načrtovanja in presojanja učinkovanja, sodelovanje- z dokazi).
 3. Seznanjanje starše z drugačnimi načini učenja in poučevanja.
 4. Izvajanje dejavnosti za podporo in razvoj interesov nadarjenih učencev (poročila in dokazi),
 5. Krepitev in spoštovanje vrednot: varnost, doslednost in odgovornost.
 6. Analiziranje uresničevanja  zastavljenih ciljev ter zadovoljstva uporabnikov.

Konkretne naloge, dejavnosti, nosilci, roki in kazalniki so opredeljeni s tem LDN in Razvojnim načrtom šole.