Get Adobe Flash player
Domov
 
 
 
 

Opaziti nadarjenost v otroku

pomeni priklicati želod v rast,

                        mu podariti življenje.

(James Hillman)

 

 

 

 

 

OPREDELITEV NADARJENOSTI

 

 

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen ZoOŠ) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Aktivnosti v zvezi z nadarjenimi učenci vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, s starši, z razredniki in učitelji.

 

Leta 1999 je strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel

 

KONCEPT

ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

 

Koncept opredeljuje

1. ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV

Miselno-spoznavno področje

-       razvito   divergentno mišljenje (fleksibilnost, originalnost, fluentnost)

-       razvito   logično mišljenje (analiza posploševanje, sposobnost sklepanja)

-       nenavadna   domišljija

-       natančnost   opazovanja

-       dober   spomin

-         smisel za humor

Učno-storilnostno področje

-       široka   razgledanost

-       visoka   učna uspešnost

-       bogato   besedišče

-       hitro   branje

-       spretnost   v eni od umetniški dejavnosti

-       motorična   spretnost in vzdržljivost

 

Motivacija

-       visoke   aspiracije in potreba po doseganju odličnosti

-       radovednost

-       raznolikost   in močno izraženi interesi

-       vztrajnost   pri reševanju nalog

-       visoka   storilnostna motivacija

-         uživanje v dosežkih

Socialno in čustveno področje

-       nekonformizem

-       močno   razvit občutek pravičnosti

-       neodvisnost   in samostojnost

-       sposobnost   vodenja in vplivanja na druge

-       izrazit   smisel za organizacijo

-         empatičnost

 

 

2. ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. Poteka v treh stopnjah.

 

A)   EVIDENTIRANJE UČENCEV

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

-       učni uspeh: učenec dosledno izkazuje visoke učne dosežke

-       dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih

-       učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom

-       tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,

-       hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate

-       mnenje šolske svetovalne službe

 

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

 

B)  IDENTIFIKACIJA UČENCEV

 

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

-       ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti)

-       test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice)

-       test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti)

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

 

C)   SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV

Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. V vseh stopnjah pridobivamo pisno soglasje in mnenje. 

 

3. PREDLAGANE OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI

 

 • notranja   diferenciacija
 •   fleksibilna diferenciacija
 •   dodatni pouk
 •   individualizirani programi za   delo z nadarjenimi
 •   vzporedni programi
 •   obogatitveni programi (sobotne   šole…)
 •   športne in kulturne sekcije
 •   interesne dejavnosti
 •   dnevi dejavnosti
 •   kreativne delavnice
 •   raziskovalni tabori

 

 • priprava   za udeležbo na tekmovanjih
 •   programi za razvijanje   socialnih spretnosti
 •   programi za osebni in   socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice)
 •   hitrejše napredovanje
 •   osebno svetovanje učencem in   staršem
 •   izbirni predmeti
 •   seminarske naloge
 •   raziskovalne naloge
 •   svetovanje nadarjenim pri   izbiri poklica

 

ZAKLJUČEK

 

Bodimo pozorni in ne dovolimo, da bi bili nadarjeni učenci spregledani.

Skupaj s starši moramo tem učencem omogočiti, da začutijo, prepoznajo, razumejo in razvijajo nadarjenost ali specifičen talent.

Skupaj jim lahko ponudimo optimalne pogoje za razvoj in delo. Le tako »bodo vzklili« in dosegali presenetljive rezultate.

Sodelovanje s starši je za odkrivanje in delo z nadarjenimi posebnega pomena. Nadarjenost se pogosto povezuje s specifičnimi značilnostmi, ki jih okolje težko razume ali sprejema. Prav zato so lahko nadarjeni učenci hitro spregledani.

Nadarjeni učenci potrebujejo bogato, raznoliko ter kompleksno učno in delovno okolje, saj jih začne vsakdanjost in ponavljaje dejavnosti hitro dolgočasiti. Zato so za delo z nadarjenimi učenci potrebna tudi dodatna finančna sredstva. Šola namenja dodatna sredstva za delo z nadarjenimi učenci iz dodatnega programa občine. V šoli deluje tudi Šolski sklad, ki v okviru razpoložljivih sredstev pomaga pri nabavi specifičnih učnih pripomočkov in knjižnega gradiva. Pomaga tudi s sofinanciranjem vstopnin in prevoznih stroškov (raziskovalni tabor, Hiša eksperimentov …).

Osnovna šola Poljčane ponuja v šolskem letu 2013/2014 nadarjenim učencem različne dejavnosti, znotraj katerih lahko uresničujejo svoje posebne sposobnosti in interese:

 

OBLIKE DELA

PODROČJE

IZVAJALCI

Dodatni pouk 

Slovenščina, matematika, angleščina

Učitelji predmeta

Priprave   na tekmovanje

Slovenščina,   matematika, logika, angleščina, nemščina, fizika, kemija, biologija, sladkorna   bolezen,vesela šola, atletika in druge športne panoge

Učitelji   predmetnih področij

Raziskovalna   dejavnost

Fizika, šport,   zgodovina

Goran   Sabolič, Ranko Leskovar, Jožica Štauber

Obogatitveni   programi

Raziskovalni tabor

Obisk in ogled različnih institucij   (Hiša eksperimentov, Lj, KSVET Vitanje …)

Obisk gledaliških predstav (Romeo and Julia, Peter Pan 

Učitelji   predmetnih področij

Interesne dejavnosti

in

razvijanje socialnih spretnosti

Prostovoljno socialno delo

Tutorstvo

 Mediacija

Nada Druškovič

Kristina Jelnikar Z.

Jelka C. Plošinjak, Polona Bornšek,   Tina Simonič

Podjetništvo, ustvarjalnost, izražanje stališč, javno   nastopanje

Spodbujanje ustvarjalnosti,   podjetnosti in inovativnosti,

Šolski   parlament

Marina Koražija, Kristina Jelnikar Z. Jelka R. Voglar

Svetovalne ure 

Želeno področje s strani učenca

Vsi učitelji

Pripravila

NADA Druškovič,

koordinatorka za delo z nadarjenimi učenci 

Slike: http://www.portalznanja.com/Article/DetailsPrint/288,

         https://www.google.si/search?q=percepcija+slike&client