Get Adobe Flash player
Domov
Svet zavoda  
Pristojnost:
imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah.
Sestava:
        • predstavniki ustanovitelja:
          Darja Bera, Adriana Krajnc, Klavdija Majer,
        • predstavniki šole:
          Polona Bornšek, Sabina Kralj, Ranko Leskovar, Tina Robnik, Ines Žitnik,
        • predstavniki staršev:
          Nataša Flac Podlipnik, Andreja Kurež, Nataša Obreht. 
 
Predsednica Sveta zavoda je Sabina Kralj.
Mandat članov Sveta zavoda je štiri leta (1. 3. 2016-1. 3. 2020).
 
Ravnateljica
Pristojnosti:
                pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnateljica Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane je mag. Francka MRAVLJE.
 
Svet staršev
Pristojnosti:
daje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v Svet zavoda.
Sestava:
vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu, ki se pričenja s sodo letnico, in ima štiriletni mandat. V prvem razredu se voli predstavnik v Svet staršev vsako leto.
Člani Sveta strašev (2019/20):
  za razred  predstavnika staršev

1.

 Anja Medved, Vanja Resman

2.

 Drejc Slatenšek, Katja Stegne

3.

 Sašo Papež, Karmen Gros Hrastnik

4.

 Petra Brdnik, Renata Jesenek

5.

 Klavdija Čoh, Monika Drozg

6.

 Andreja Kurež, Metka Kovačič Prah

7.

 Tanja Ocvirk, Nataša Obreht

8.

 Nina Hermina Petelinšek, Mojca Golob

9.

 Nataša Flac Podlipnik, Urška Pavlič

Predsednica Sveta staršev v šol. letu 2019/20 je Nina Hermina Petelinšek.
 
Strokovni organi
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.
Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter  dejavnosti, odloča  o posodobitvah programov vzgoje  in  izobraževanja  in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje  pobude za napredovanje, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko  v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi  učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik vodi  delo  oddelčnega učiteljskega zbora, analizira  vzgojne  in učne  rezultate  oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih  in učnih problemov posameznih učencev,  sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij.
Obravnava problematiko  predmeta  oziroma predmetnega  področja,  usklajuje  merila  za  ocenjevanje,  daje učiteljskemu    zboru    predloge   za    izboljšanje    vzgojno-izobraževalnega  oziroma  študijskega  dela,  obravnava  pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.