Get Adobe Flash player
Domov | Blogi | MarinaK's blog

UVOD

Osnovnošolci se prvič srečajo s pojmom seminarska naloga v tretji triadi. Pri pouku najprej spoznajo, kaj je seminarska naloga in si ogledajo nekaj primerov dobrih nalog. Skupaj z učitelji  iščejo odgovore na naslednja vprašanja: Kakšna je razlika med referatom in seminarsko nalogo? Kako napisati seminarsko nalogo? Kako oblikovati seminarsko nalogo?

 

Referat je namenjen krajši govorni predstavitvi, seminarska naloga pa je predvsem pisni izdelek. Za pisanje seminarske naloge potrebujemo načrt in čas, pomoč učitelja, knjižničarja ali staršev in poznavanje korakov, ki nas vodijo do strokovnega besedila, ki ga imenujemo seminarska naloga.

 

IZBIRA TEME

Tema seminarske naloge je vezana na šolsko delo, po navadi jo ponudi učitelj, pogosto v dogovoru z učenci. Vsekakor pa si učenec naj izbere temo, ki ga zanima. Tako se bo dela lotil z veseljem in lažje bo nadgrajeval korake, ki ga čakajo. Učiteljeva pomoč je individualizirana glede na posameznega učenca. Seminarske naloge so lahko povezujejo več predmetov.

ISKANJE IN ZBIRANJE INFORMACIJ

Informacij je na razpolago veliko, pomembno pa je izbrati ustrezne in pravilne. Informacije iščemo v knjigah (književna besedila ali strokovna literatura posameznega področja, enciklopedije, slovarji …), časopisih ali revijah, prav nam pridejo elektronski viri (splet, CD-ROM), televizijski ali radijski programi …

V knjižnici najdemo veliko informacij, preko Virtualne knjižnice Slovenije Cobiss pa lahko vire poiščemo že doma.

IZBIRANJE, RAZVRŠČANJE IN ZAPIS INFORMACIJ

Iz literature izbiramo samo informacije, ki jih potrebujemo. Pripravimo si osnutek kazala in začnemo pisati besedilo. Med pisanjem se posvetujemo z mentorjem in vprašamo, ko potrebujemo pomoč. Uvod lahko celo izpustimo in ga napišemo na koncu. S pisanjem lahko začnemo pri kateremkoli poglavju. Z urejanjem se bomo ukvarjali na koncu.

 

DOLŽINA NALOGE

Mentor določi okvirno število besed, ponavadi okrog 1500. Obseg nas naj ne skrbi, ker se rado zgodi, da imamo na koncu besed celo preveč in lahko pri urejanju kaj izpustimo. V pomoč nam je računalniško štetje besed (Meni: Orodja/Štetje besed).

 

NASLOVNA STRAN

Seminarsko nalogo začnemo z naslovno stranjo, ki ima obvezne dele:

- ustanova (uradni naziv šole in kraj) – Times New Roman, 14

- naslov in podnaslov  naloge – TNR, 20, K

- vrsta naloge (seminarska naloga) – TNR, 14

- ime in priimek avtorja/avtorjev naloge – TNR, 14 (priimke lahko zapišemo z velikimi črkami)

- razred – TNR, 14

- ime in priimek mentorja/mentorjev – TNR, 14 (priimke lahko zapišemo z velikimi črkami)

- predmet, pri katerem je nastala naloga  - TNR, 14

- kraj in datum naloge – TNR, 14

  

 

Primer naslovnice:

Osnovna šola Poljčane

Dravinjska cesta 26

2319 Poljčane

 

 

SEMINARSKA NALOGA

 

Seminarska naloga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor/Mentorica: XXX  XXXXX          Avtor/Avtorica: XXX  XXXXX,  X. X  

 

Predmet: XXXXXXXX

 

Poljčane, 2014

 

KAZALO

Kazalo je takoj za naslovno stranjo, lahko imamo več kazal:

-          kazalo vsebine

-          kazalo preglednic

-          kazalo fotografij

-          kazalo grafikonov.

 

Kazalo delamo na koncu, ko so izdelani že vsi naslovi. (Vstavljanje: Sklic/Kazala; izberemo obliko kazala, najbolje formalno kazalo).

 

POGLAVJA

Uvod (učenec pove, zakaj se je odločil za določeno temo in na kratko predstavi glavna poglavja). Dovolj je do pol strani formata A4.

Sledijo ostala naslovljena poglavja, vsako poglavje pa lahko ima podpoglavja, ki pa jih naj ne bo preveč (do štiri za osnovno šolo).

Naslovi glavnih poglavij se začnejo na novi strani.

Seminarsko nalogo končamo z Zaključkom. V njem kratko povemo, kaj smo izvedeli novega, kaj nas je presenetilo ali navdušilo, izrazimo svoje mnenje, lahko smo kritični, navedemo, kje se lahko naše ugotovitve uporabijo …

PRIPRAVA SLIKOVNEGA GRADIVA

Slikovno gradivo je pomembno, v seminarski nalogi pa naj ne bo več kot 5 slik (fotografije, skice, risbe, grafi, ilustracije) in 1 ali 2 tabeli.

Dobro razmislimo, kaj in kje bomo dodali, da dopolnimo besedilo.

Fotografije lahko izdelamo sami, jih poiščemo na spletu, skeniramo iz pisnih virov (obvezno navajanje virov). Vsako fotografijo ustrezno obdelamo in vstavimo na ustrezno mesto.

Pod slikovno gradivo napišemo naslov (TNR 12, če je v naslovu glagol, naslov zaključimo s piko).

 

CITIRANJE

Citatov naj bo malo, vsako tuje besedilo pa obvezno označimo, in to na dva načina:

- »Dobesedni citat iz literature.« (priimek avtorja, leto izdaje knjige, str.)

- ali pa besede avtorja povemo s svojimi besedami in pripišemo: Kakor piše XXXXX (2014), se je …

 

NAVAJANJE LITERATURE

Seminarsko nalogo končamo s Seznamom literature, saj je seminarska naloga povzetek in zapis informacij strokovnjakov določenega področja. Navajanje literature ščiti avtorske pravice, bralec seminarske naloge pa lahko o določeni temi prebere še kaj več, če želi.

 

Kako navajamo literaturo? Različno, odvisno od števila avtorjev, od tega, kje je bila objavljena …

  

KNJIGA Z ENIM AVTORJEM

Primer: HUGHES, R. Rim. Ljubljana: Modrijan, 2014.

 

KNJIGA Z DVEMA ALI TREMI AVTORJI

Primer: KOCIJAN, G., ŠIMENC, S. Slovensko slovstvo skozi stoletja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994.

 

Ostale načine navajanja najdemo na spletni strani: http://www2.arnes.si/~ljzotks2/gzm/dokumenti/literatura.html

 

OBLIKOVANJE STRANI

Stranem določimo robove in presledke. Kako oblikujemo robove, najdeš informacije na strani: http://386.gvs.arnes.si/index.php?option=com_content&view=article&id=135...

 

Robove določimo pred začetkom pisanja besedila (Meni: Datoteka/Priprava strani).

- zgornji rob 25 mm

- desni rob 25 mm

- spodnji 25 mm

- levi in notranji 30 mm

Razmik med vrsticami je 1'5 (Meni: Oblika/Odstavek).

Pišemo s pisavo TNR, velikost pisave je 12, zaradi lažje berljivosti pa se priporočajo tudi druge pisave, npr. Ariel ali Calibri. Nekateri uporabijo več vrst pisav, nikoli pa več kot 3.

Če želimo, lahko za naslovno stranjo in kazalom začnemo pisati sprotni naslov (glava) v velikosti 8, krepko in podčrtano.

Strani oštevilčimo z arabskimi številkami na dnu strani in na sredini.